Polisa Skarbowa

 

 

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

 

Allianz Księgowy

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawna Ubezpieczonego poprzez organizację i opłacenie przez Allianz poniesionych kosztów związanych z ochroną prawną i refundacja kar i grzywien nałożonych przez sądy z zakresu Kodeksu Karnego Skarbowego.

To nowatorskie ubezpieczenie jest jedynym tego typu ubezpieczeniem na polskim rynku.

 

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 9 § 3 KKS-u, w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej, osoby odpowiedzialne za podatki ponoszą odpowiedzialność karną, co podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

 

Ubezpieczyć może się każdy. Zaleca się ubezpieczenie osobom pełniącym w firmie następujące funkcje:

 • członkowie zarządu - to oni w pierwszej kolejności mają zarzuty z KKS w spółkach kapitałowych
 • właściciele firm - to oni mają w pierwszej kolejności zarzuty z KKS jeśli prowadzą działalność gospodarczą
 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi,
 • pracownicy działu księgowości,
 • prokurenci,
 • pracownicy działu controllingu,
 • inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie.

 

Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo (np. źle wystawioną fakturę), inni za kierownictwo sprawcze, a inni za brak należytej kontroli.

 

Allianz gwarantuje pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych jak również refundację kar nałożonych na Ubezpieczonego przez Fiskus lub sąd w granicach sumy ubezpieczenia.

 

Ubezpieczony uzyskuje gwarancję pokrycia przez Allianz następujących kosztów:

 • kosztów adwokata,
 • kosztów sądowych,
 • kosztów postępowania egzekucyjnego,
 • powołania świadków, biegłych i ekspertów.

 

Allianz gwarantuje również refundację:

 • grzywien,
 • kar administracyjnych lub sądowych,
 • mandatów i innych kar pieniężnych.

 

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem z KKS-u widnieje w rejestrze sądowym co uniemożliwia jej dalsze bycie członkiem zarządu w firmie czy też podjęcie pracy na wielu różnych stanowiskach.

 

 

 

 

Sprawdź również Firmowy Doradca Podatkowy.