Pracowniczy Program Emerytalny

 

Zamiast czytać - zadzwoń: 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

Istotą programu emerytalnego jest inwestowanie przez instytucję zarządzającą (np. TU Allianz Życie S.A.) składek podstawowych i dobrowolnych - dodatkowych na indywidualnych-imiennych rejestrach inwestycyjnych pracowników uczestniczących w programie. 

Horyzont czasowy programu inwestycyjnego musi dawać prawo wyboru Uczestnikowi PPE funduszy kapitałowych w jakie inwestowane są Jego składki. TU Allianz Życie Polska S.A. dodatkowo dostarcza Pracownikom specjalnie opracowaną przez konsultantów emerytalnych Ankietę Inwestora pomagającą dokonać lub zmienić indywidualną decyzję co do wyboru sposobu inwestowania środków w oferowane fundusze.
Jeśli posługujemy się Ankietą Inwestora, optymalny wybór Uczestnika PPE, uzależniony jest od Jego wieku (lat pozostających do osiągnięcia wieku emerytalnego) oraz od indywidualnej dla Uczestnika tolerancji na ryzyko inwestycyjne, jakie jest związane z typem funduszu kapitałowego (od f. gwarantowanych po f. akcyjne).

Podstawy prawne i zasady uczestnictwa w PPE

Pracownicze programy emerytalne są jednym z najważniejszych elementów III filara - dodatkowego i dobrowolnego składnika zreformowanego systemu emerytalnego. Ich tworzenie i zasady funkcjonowania regulują przepisy odrębnej ustawy (Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 22 sierpnia 1997r., Dz.U. Nr 139, poz.932), która od czasu powstania była trzykrotnie nowelizowana. Dzięki tym nowelizacjom pracownicze programy emerytalne mają obecnie kształt pozwalający na ich upowszechnianie. Wprowadzane zmiany znacząco uatrakcyjniły funkcjonowanie PPE z punktu widzenia pracodawców – strony kluczowej dla realizacji tych programów.

Prawo do oferowania

Prawo do oferowania pracowniczego programu emerytalnego przysługuje pracodawcy, który nie ma zaległości wobec urzędu skarbowego oraz ZUS. Odpowiednie zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji są składane wraz z wnioskiem o zarejestrowanie programu w Komisji Nadzoru Finansowego. Poza powyższymi nie istnieją obecnie żadne inne ustawowe wymogi, które stawiane mogą być pracodawcy.

Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w programie uzależnione jest od spełnienia przez danego pracownika dwóch warunków odnoszących się do formy jego zatrudnienia oraz ustalonego stażu pracy. Uczestnikiem programu może zostać wyłącznie osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę lub na innej określonej zasadzie, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie powołania bądź wyboru do organu reprezentującego danego pracodawcę – zarządu. Drugi warunek odwołuje się do stażu pracy – pracownik w dniu składania deklaracji uczestnictwa musi być zatrudniony u pracodawcy przez okres nie krótszy niż zapisany w warunkach programu (w Zakładowej Umowie Emerytalnej). Zgodnie z ustawą okres ten nie może być krótszy niż trzy miesiące.
Przy ustalaniu kryterium stażu, uprawniającego do uczestnictwa w programie, pracodawca musi pamiętać, by wskazany warunek spełniała co najmniej połowa zatrudnionych przez niego pracowników, z tym że pracodawca zatrudniający ponad 500 pracowników może ustalić próg prawa do uczestnictwa na niższym poziomie – 1/3 zatrudnionych. Jako że PPE oparty jest na dobrowolności, to rzeczywisty poziom uczestnictwa może być dużo niższy niż ustalony w warunkach umowy.